Studio100 club logo
LIDMAATSCHAP MAGIC CIRCLE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 FEBRUARI 2023

1. Draagwijdte van deze algemene voorwaarden

 

1.1 Toepassingsgebied – Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap
van de Magic Circle (“Magic Circle lidmaatschap” of “Magic Circle lidkaart”). Ze
beschrijven de voordelen, rechten en voorwaarden verbonden aan het Magic Circle
lidmaatschap. Je moet deze voorwaarden aandachtig lezen voordat je een Magic
Circle lidkaart aankoopt.
Door de aankoop van een Magic Circle lidkaart ga je akkoord met deze
voorwaarden.
Deze voorwaarden moeten samengelezen worden met eventuele specifieke
voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald voordeel van het Magic Circle
lidmaatschap, het privacy-en cookiebeleid van Studio 100 NV. Als naast deze
algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing
zijn, gelden de bijzondere voorwaarden in eerste plaats. De algemene voorwaarden
blijven echter van toepassing voor alles wat niet is gedekt door de bijzondere
voorwaarden.


1.2 Identiteit van de verkoper van het Magic Circle lidmaatschap – Studio 100 NV is een
vennootschap met maatschappelijke zetel te Schelle, Halfstraat 80 en ingeschreven
bij de KBO onder nummer 0457.622.640 (RPR Antwerpen) (“Studio 100” of “wij”).


2. Lidmaatschap

2.1 Enkel meerderjarigen kunnen een Magic Circle lidkaart aankopen en dienen eerst een
Magic Circle profiel aan te maken (zie artikel 3).
Door de aankoop van een Magic Circle lidkaart word je een lid (“een Lid/de Leden of
jij/jou/je”). Daartoe dien je alle vereiste stappen te voltooien zoals bepaald op onze
website Magiccircle.studio100.com (“Website”), inclusief het aanmaken van een
portemonnee (wallet) en het doen van alle noodzakelijke betalingen. Wij kunnen
enkel betaling via de betaalmodules op onze Website aanvaarden. We aanvaarden
betaling met Mister Cash en iDeal.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te
waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over
internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

2.2 Elk Lid mag maximum één Magic Circle lidkaart aankopen.
Elk Magic Circle lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een Non-Fungible
Token op het Hedera blockchain netwerk ("Hedera Network"). Hieraan zijn bepaalde
lidmaatschapsrechten verbonden.
Je mag je Magic Circle lidmaatschap alleen gebruiken voor jouw eigen persoonlijke en

niet-commerciële gebruik in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en
de toepasselijke wetgeving.

3. Profiel

3.1 Aanmaak van een profiel– Om een Magic Circle lidkaart aan te kopen, moet een
kandidaat-lid een persoonlijk, niet-overdraagbaar profiel aanmaken.

3.2 Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele en complete informatie verschaffen
en in stand houden, waaronder contactinformatie voor eventuele mededelingen
door ons aan jou. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te
veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam,
wachtwoord of andere informatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis
van een andere persoon, of valse gegevens (bv. ivm leeftijd) te verschaffen. We
kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te
verifiëren.

3.3 Beëindiging of schorsing– Een profiel kan geschorst of beëindigd worden als een lid
herhaaldelijk intellectuele eigendomsrechten van Studio 100 of derden schendt,
illegaal gedrag vertoont, aanmoedigt of actief steunt (bv. het via een onrechtmatige
weg toegang verkrijgen tot de producten en/of diensten van Studio 100) of als een
lid deze algemene voorwaarden niet naleeft.

4. Aankoop van een lidkaart

Je kunt een Magic Circle lidmaatschap op de volgende manieren verkrijgen:
a) rechtstreeks van Studio 100, door de aankoop van een Magic Circle lidkaart via jouw
Magic Circle profiel indien je aan de voorwaarden voldoet zoals vastgelegd in artikel 2.1.
Elke aankoop van een Magic Circle lidkaart via onze Website vindt plaats via een derde
leverancier (met name Venly) die de transactie-elementen van de Website beheert.
Door de aankoop van een Magic Circle lidkaart, verzoek je dat wij het Magic Circle
lidmaatschap (en de toepasselijke Non-Fungible Token) onmiddellijk aan je verstrekken en
erken je en ga je ermee akkoord dat je daarmee afziet van enig recht dat je hebt om je
aankoop te annuleren onder de toepasselijke wetgeving. Door de voormelde online
dowload, heb je aldus erkend jouw herroepingsrecht te verliezen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen met betrekking tot
jouw aankoop en/of latere verkoop van een Magic Circle lidmaatschap.
en/of

b) van een derde partij, door een Magic Circle lidkaart te kopen op een online marktplaats.
Een dergelijke aankoop is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Jouw
mogelijkheid en recht om gebruik te maken van bepaalde Magic Circle
lidmaatschapsvoordelen is afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden in onder meer
artikel 2.1 hierboven, inclusief het hebben van een Magic Circle profiel en het koppelen van
de Non-Fungible Token die ten grondslag ligt van uw Magic Circle lidmaatschap aan uw
Magic Circle profiel.
Een dergelijke aankoop is geheel op eigen risico, wij sluiten alle aansprakelijkheid jegens jou
uit die voortvloeit uit of verband houdt met het Magic Circle lidmaatschap dat je van een
derde hebt gekocht. Je kan dan ook enkel verhaal uitoefenen met betrekking tot jouw Magic
Circle lidmaatschap op de persoon van wie je het hebt gekocht.

5. Magic Circle lidmaatschap voordelen

5.1 Er zullen 25 Magic Circle lidmaatschapsvoordelen worden aangeboden die van tijd tot
tijd op onze Website zullen worden gepubliceerd. Je hebt recht op een dergelijk
voordeel, op voorwaarde dat:
a) je in het bezit blijft van het Magic Circle lidmaatschap. Voor alle duidelijkheid, als je
jouw Magic Circle lidmaatschap verkoopt of overdraagt of anderszins vervreemdt aan
een andere persoon, vervalt jouw recht op alle voordelen verbonden aan het Magic
Circle lidmaatschap vanaf de datum van de desbetreffende
verkoop/overdracht/vervreemding; en
b) je voldoet aan deze algemene voorwaarden en alle bijbehorende
voordeelvoorwaarden zoals vermeld op onze Website.

5.2 Studio 100 behoudt zich het recht voor om de Magic Circle lidmaatschapsvoordelen
die beschikbaar zijn op de Website van tijd tot tijd te wijzigen en/of bij te werken.
Studio 100 heeft aan haar verplichtingen in het kader van het Magic Circle
lidmaatschap voldaan indien er 25 Magic Circle lidmaatschapsvoordelen werden
aangeboden.

5.3 Studio 100 behoudt zich eveneens het recht voor om bepaalde Magic Circle
lidmaatschapsvoordelen via een wedstrijd toe te kennen waarop jij je kan inschrijven.

5.4 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de Magic Circle
lidmaatschapsvoordelen. Wij behouden ons het recht voor, van tijd tot tijd en zonder
voorafgaand bericht, eventuele typfouten, onjuistheden of vergetelheden met
betrekking tot de beschrijving te verbeteren. Indien we een afwijking vast stellen
tussen het aangeboden Magic Circle lidmaatschapsvoordeel en de beschrijving ervan
of de weergave ervan op het ogenblik van de inschrijving, verwittigen wij u hiervan
onmiddellijk en behouden wij ons het recht voor u het Magic Circle
lidmaatschapvoordeel niet te leveren. Wij engageren ons om eventuele fouten die ons
schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.
 

6. Magic Circle lidmaatschap Cryptoassets
- Belangrijkste kenmerken


6.1 Elk Magic Circle lidmaatschap is een Non-Fungible Token op het Hedera Netwerk.
Non-Fungible Tokens zijn een vorm van "cryptoasset".

6.2 Er is een digitaal kunstwerk verbonden aan elk Magic Circle lidmaatschap ( "Magic
Circle kunstwerk"). Het Magic Circle kunstwerk is zichtbaar via een URL die is
opgenomen in de metadata van de betreffende cryptoasset. Elke cryptoasset heeft
een unieke blockchain identifier. Dit betekent dat elke cryptoasset die linkt naar een
kopie van het betreffende Magic Circle kunstwerk uniek is.

7. Magic Circle lidmaatschap Cryptoassets
- Eigendoms- en licentierechten


7.1 Wanneer je een Magic Circle lidmaatschap verwerft overeenkomstig deze
voorwaarden, ben je eigenaar van de onderliggende Non-Fungible Token. Jouw
eigendom van een dergelijke cryptoasset wordt geregistreerd op het Hedera Netwerk
en geeft jou de rechten om: (i) toegang te krijgen tot bepaalde Magic Circle
lidmaatschapsvoordelen in overeenstemming met deze voorwaarden en (ii) jouw
cryptoasset te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden via het Hedera
Netwerk.

7.2 Studio 100 of derde partijen blijven eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten
van welke aard dan ook (waaronder zonder hiertoe beperkt te zijn auteursrechten en
merkrechten) met betrekking tot de Website (inclusief, zonder beperking, alle Magic
Circle kunstwerken, ontwerpen, code, software en andere elementen van de Website,
samen de "Website materialen" genoemd). Studio 100 behoudt zich alle rechten voor
op de Website materialen die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend onder deze
algemene voorwaarden.

7.3 Je bezit bijgevolg geen auteursrecht op het Magic Circle kunstwerk, maar Studio 100
verleent jou een licentie om het Magic Circle kunstwerk te gebruiken, te tonen en te
kopiëren , uitsluitend voor de volgende doeleinden:
a) jouw eigen persoonlijk gebruik;
b) om de verkoop, aankoop of overdracht van de onderliggende cryptoasset op een
marktplaats te vergemakkelijken, op voorwaarde dat deze marktplaats jouw
eigendomsrechten op de onderliggende cryptoasset verifieert alvorens een dergelijk
proces te vergemakkelijken; of
c) om jouw Magic Circle lidmaatschap weer te geven of anderszins te erkennen binnen
een website of toepassing van een derde partij, mits een dergelijke website/toepassing
eerst jouw eigendomsrechten in de onderliggende cryptoasset verifieert.

7.4 Niet toegelaten gebruik:
a) Magic Circle kunstwerken wijzigen;

b) Magic Circle kunstwerken gebruiken voor commercieel gewin, inclusief het op de markt
brengen van een product of dienst; of
c) Magic Circle kunstwerken gebruiken op een wijze die redelijkerwijs kan worden
beschouwd als: (i) een schending van de verbodsbepalingen in deze algemene
voorwaarden en/of (ii) anderszins inbreukmakend op de rechten van derden.

7.5 Je erkent en stemt ermee in dat de in artikel 8 aan jou verleende licentie alleen geldt
gedurende de termijn van jouw Magic Circle lidmaatschap. Dit betekent dat als je jouw
Magic Cirlce lidmaatschap verkoopt, overdraagt of anderszins van de hand doet, de aan
jou verleende licentie onmiddellijk vervalt en je geen verdere rechten hebt om de Magic
Circle kunstwerken te tonen, te kopiëren of te gebruiken.

8. Doorverkoop van een Magic Circle lidmaatschap

8.1 Indien je jouw Magic Circle lidmaatschap op een marktplaats verkoopt, overdraagt of
anderszins van de hand doet:
a) is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betreffende verkrijger deze
algemene voorwaarden begrijpt en aanvaardt; en
b) erken je en ga je ermee akkoord dat Studio 100 een royalty van vijf (5) % ontvangt op elke
verkoop van een Magic Circle lidmaatschap.

9. Niet toegelaten gebruik van een Magic Circle lidmaatschap

a) een Magic Circle lidmaatschap gebruiken voor onwettige doeleinden;
b) een Magic Circle lidmaatschap gebruiken voor commerciële (d.w.z. niet-persoonlijke)
doeleinden;
c) een Magic Circle lidmaatschap verwerven onder valse voorwendselen, voor frauduleuze
doeleinden en/of op andere illegale of ongeoorloofde wijze;
d) een Magic Circle lidmaatschap verwerven via geautomatiseerde middelen of met behulp
van een computerprogramma dat menselijk gedrag simuleert (een "Bot");
e) jouw Magic Circle lidmaatschap gebruiken op een manier die de rechten van een andere
persoon of onderneming schendt;
f) deel te nemen aan discriminerend, grof, obsceen, schadelijk, bedreigend, pestend,
gevaarlijk of ander onaanvaardbaar gedrag (inclusief via sociale media en/of andere online
community platforms);
g) jouw Magic Circle lidmaatschap gebruiken voor het witwassen van geld.

10.Waarborg en aansprakelijkheid


10.1 Waarborgen ten aanzien van het Magic Circle lidmaatschap – het Magic Circle
lidmaatschap wordt geleverd zoals het is op het moment van de levering. We sluiten
alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze
voorwaarden of elders in communicatie rond het Magic Circle lidmaatschap
uiteengezet zijn.

10.2 Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder
gebruik van het Magic Circle lidmaatschap en voor de naleving van deze algemene
voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Studio 100 tegen alle aanspraken van derden
naar aanleiding van een onrechtmatig gebruik.

10.3 Aansprakelijkheid van Studio 100– Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid
zijn wij niet aansprakelijk jegens jou voor schade met inbegrip van vertraging in of
verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand
kunnen hebben (bv. electrische-, informatica-, internet- of
telecommunicatiestoringen, software- en/of hardwareproblemen en compatibiliteit
van jouw apparaten en de software met de door Studio 100 geleverde diensten,
misbruik van Studio 100, pandemie, door de overheid opgelegde maatregelen enz.).
Studio 100 garandeert niet dat de door haar geleverde diensten te allen tijde
ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om de
diensten onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud,
aanpassing of verbetering. Jij kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding
als een gevolg van dergelijke onderbrekingen.
Studio 100 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in
het kader van het Magic Circle lidmaatschap. In geval Studio 100 aantoonbaar
aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
waarvoor de overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juiste uitgevoerde
gedeelte van de overeenkomst, werd afgesloten.

10.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid Studio 100 – Studio 100 is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk jegens jou voor verliezen, schade, uitgaven of aansprakelijkheden die je
oploopt met betrekking tot het volgende:
(A) het aangaan of faciliteren van de verkoop en/of aankoop van een Magic Circle
lidmaatschap op een secundaire marktplaats (d.w.z. anders dan door het
rechtstreeks verwerven van een dergelijke lidmaatschap van Studio 100);
(B) elk ongeoorloofd gebruik van het Magic Circle lidmaatschap door jou of een
derde, inclusief verlies of schade veroorzaakt door jouw verzuim om profiel
gegevens
veilig te houden;
(C) acties van Studio 100 als gevolg van toepasselijke wetgeving;
(D) enig falen of vertraging in het uitvoeren van enige zaak met betrekking tot jouw
Magic Circle lidmaatschap veroorzaakt door
omstandigheden buiten de redelijke controle van Studio 100;
(E) producten en/of diensten geleverd door derden in verband met het Magic Circle
lidmaatschap en die buiten de redelijke controle van
Studio 100 vallen; en/of

(F) enig verlies van winst of inkomsten of verlies van kansen, of enige andere zakelijke
verliezen, hetzij contractueel, door onrechtmatige
daad of anderszins.
Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Studio 100 uit of
beperkt deze voor:
(A) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Studio 100;
(B) fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; of
(C) zaken waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of
te beperken.


10.5 In geval van overmacht is Studio 100 niet gehouden haar verplichtingen na te
komen.
In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de
overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van
onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder
meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of
het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze Website, niet of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


11. Privacy en gegevensbescherming

Studio 100 verwerkt jouw persoonsgegevens om jouw Magic Circle lidmaatschap te beheren.
Deze gegevensverwerking kan bestaan uit het uitvoeren van ID-verificatiecontroles en/of het
analyseren van jouw voorkeuren en jou voorzien van passende inhoud. Het kan ook zijn dat
wij jouw persoonsgegevens moeten delen met derden (met name Venly en/of SiteManager)
die betrokken zijn bij het beheer en de levering van het Magic Circle
lidmaatschapsprogramma. Ons Privacybeleid bevat meer informatie over hoe Studio 100
omgaat met jouw persoonsgegevens, de derden waarmee wij samenwerken en jouw
rechten (beschikbaar op https://studio100.com /policies/privacy-policy).

12. Externe leveranciers

12.1 Diensten voor de Leden worden desgevallend beschikbaar gesteld via een reeks externe
leveranciers, die een link hebben op onze Website.

12.2 Je erkent en gaat ermee akkoord dat:
(A) Studio 100 geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens jou heeft met
betrekking tot producten of diensten die door derden worden geleverd in verband met
het Magic Circle lidmaatschap en die buiten de redelijke controle van Studio 100 vallen;
(B) de algemene voorwaarden van relevante derden van toepassing zijn op de levering van
hun diensten; en

(C) de cryptoassets die ten grondslag liggen aan het Magic Circle lidmaatschap worden: (i)
minted door Studio 100; en (ii) opgeslagen in digitale portemonnees geleverd door 'Venly'
(een bedrijf opgericht in België onder de naam "Arkane").

13. Rechten van Studio 100

13.1 Studio 100 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de volgende acties te
ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens
jou voor schade, verlies of kosten die je als gevolg daarvan kunt lijden:
(A) van tijd tot tijd Magic Circle lidmaatschapsvoordelen beschikbaar te maken op onze
Website;
(B) van tijd tot tijd alternatieve externe dienstverleners in te schakelen voor de levering van
de Magic Circle lidmaatschapsvoordelen;
(C) de soorten, prijzen en hoeveelheden van het Magic Circle lidmaatschap die op onze
Website beschikbaar worden gesteld van tijd tot tijd te wijzigen;
(D) van tijd tot tijd aanvullende voorwaarden uitvaardigen die van toepassing zijn op het
Magic Circle lidmaatschap en/of specifieke Magic Circle lidmaatschapsvoordelen;
(E) jouw aanvraag voor een Magic Circle lidmaatschap te weigeren;
(F) de Magic Circle lidmaatschapsvoordelen die Studio 100 aanbiedt of van tijd tot tijd
beschikbaar stelt op te schorten, in te trekken, te annuleren of te wijzigen, ook wanneer dit
is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of wanneer de voordelen anders dan in
overeenstemming met deze algemene voorwaarden zijn aangeboden of beschikbaar
gesteld;
(G) de rechten en verplichtingen van Studio 100 onder deze algemene voorwaarden over te
dragen of anderszins over te dragen aan een ander bedrijf in de Studio 100 bedrijvengroep;
(H) Je Magic Circle lidmaatschap op te schorten of te annuleren in overeenstemming met
artikel 15 hieronder.

14. Opschorten of beëindigen van je Magic Circle lidmaatschap

14.1 In aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen die wij hebben op grond van de
wet of billijkheid, behoudt Studio 100 zich het recht voor om naar eigen goeddunken jouw
Magic Circle lidmaatschap onmiddellijk op te schorten of te beëindigen zonder
voorafgaande kennisgeving indien Studio 100 vaststelt of redelijkerwijs gelooft dat je:
(A) handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
(B) betrokken bent bij discriminerend, grof, obsceen, schadelijk, pesterig, gevaarlijk of ander
onaanvaardbaar gedrag;of

(C) jouw Magic Circle lidmaatschap te koop hebt aangeboden, beschikbaar hebt gesteld of
anderszins hebt geprobeerd te verhandelen, in licentie te geven of te vervreemden: (i) in
een jurisdictie waarin dit onwettig is; (ii) op een zodanige wijze dat aan Studio 100
verschuldigde bedragen in verband met een dergelijke verkoop, handel, licentie of andere
vervreemding worden omzeild; (iii) onder voorwaarden die ertoe strekken rechten te
verlenen die verder gaan dan de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn
uiteengezet; en (iv) op een marktplaats of platform dat niet wettelijk in staat is een
dergelijke verkoop, handel, licentie of andere vervreemding uit te voeren.
14.2 Studio 100 kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving het Magic Circle
lidmaatschap beëindigen nadat 25 Magic Circle lidmaatschapsvoordelen werden
aangeboden.
14.3 Bij het opschorten of beëindigen van jouw Magic Circle lidmaatschap behoudt Studio
100 zich het recht voor om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving een van de
volgende acties te ondernemen, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou voor schade,
verlies of kosten die jij als gevolg daarvan zou kunnen lijden:
(A) jouw profiel af te sluiten;
(B) elk Magic Circle lidmaatschap en/of opgebouwde lidmaatschapsvoordelen ongeldig te
maken; en/of
(C) wanneer de beëindiging het gevolg is van jouw schending van deze algemene
voorwaarden, elke lidmaatschapstransactie of activiteit die plaatsvond als gevolg van deze
schending nietig te verklaren vanaf de datum waarop deze werd ondernomen.

14.4 Voor alle duidelijkheid, Studio 100 is niet verplicht om je een terugbetaling aan te bieden
of je anderszins te compenseren voor ongebruikte lidmaatschapsvoordelen die zijn
opgeschort, geannuleerd, beëindigd of anderszins ongeldig zijn geworden ingevolge dit
artikel 15.

15. Vergoedingen en kosten

Studio 100 kan je kosten in rekening brengen voor het leveren van je Magic Cirlce
lidmaatschapsvoordelen en/of kan je redelijke kosten in rekening brengen in verband met je
Magic Circle lidmaatschap (bijvoorbeeld voor de kosten van het vervangen van een Lidkaart).

16. Contact

16.1 Als je in contact wilt komen met Studio 100 met betrekking tot je Magic Circle
lidmaatschap kan je contact met ons opnemen per e-mail op
magiccircle@studio100.com.
Als je een klacht hebt, kan je deze ook aanmelden via het Europese ODR platform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.2 Studio 100 zal contact met je opnemen via de meest recente contactgegevens die je hebt
opgegeven op je Profiel. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw contactgegevens up-

to-date te houden.

17. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan- en zijn opgesteld in overeenkomst met
de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. In
geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering die niet via buitengerechtelijke weg
opgelost kunnen worden, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

18. Varia

18.1 Studio 100 behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd
te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht vanaf de "Laatst
bijgewerkte datum" bovenaan deze pagina. Wij zullen jou op de hoogte stellen van
wijzigingen die uw rechten als consument materieel beïnvloeden via onze Website en/of via
de contactgegevens die je ons hebt verstrekt.

18.2 Indien een deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt
geacht, zal dit de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van de voorwaarden niet
aantasten of anderszins beïnvloeden.

18.3 Indien Studio 100 enig wettelijk recht of rechtsmiddel niet of te laat uitoefent, betekent
dit niet dat Studio 100 afstand doet van dat recht of rechtsmiddel.